Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

17 marca 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 592.983 −8
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 507.721 1.081
  2.1 Należności od MFW 230.502 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 277.219 1.081
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.759 −679
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.983 437
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.983 437
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.221.927 141
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 977 126
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.220.935 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 15 15
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 40.172 14.405
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.108.651 −6.615
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.930.103 −6.248
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 178.548 −367
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.539 0
9 Pozostałe aktywa 311.124 −6.271
Aktywa razem 7.831.859 2.491
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.554.469 1.118
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.175.944 −160.585
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 234.892 57.970
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.939.795 −218.523
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.257 −32
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.577 3.864
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 570.492 125.732
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 425.412 70.647
  5.2 Pozostałe zobowiązania 145.080 55.085
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 305.004 29.787
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.432 107
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.353 93
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.353 93
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 182.361 0
10 Pozostałe pasywa 284.339 2.373
11 Różnice z wyceny 589.140 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.747 0
Pasywa razem 7.831.859 2.491
Annexes
21 March 2023