Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

17 март 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 592 983 −8
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 507 721 1 081
  2.1 Вземания от МВФ 230 502 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 277 219 1 081
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 759 −679
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 983 437
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 983 437
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 221 927 141
  5.1 Основни операции по рефинансиране 977 126
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 220 935 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 15 15
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 40 172 14 405
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 108 651 −6 615
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 930 103 −6 248
  7.2 Други ценни книжа 178 548 −367
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 539 0
9 Други активи 311 124 −6 271
Общо активи 7 831 859 2 491
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 554 469 1 118
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 175 944 −160 585
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 234 892 57 970
  2.2 Депозитно улеснение 3 939 795 −218 523
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 257 −32
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 33 577 3 864
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 570 492 125 732
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 425 412 70 647
  5.2 Други задължения 145 080 55 085
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 305 004 29 787
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 432 107
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 353 93
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 353 93
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 182 361 0
10 Други задължения 284 339 2 373
11 Сметки за преоценка 589 140 0
12 Капитал и резерви 120 747 0
Общо пасиви 7 831 859 2 491
Annexes
21 March 2023