Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

17 Μαρτίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 592.983 −8
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 507.721 1.081
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 230.502 0
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 277.219 1.081
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.759 −679
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.983 437
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 12.983 437
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.221.927 141
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 977 126
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.220.935 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 15 15
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 40.172 14.405
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.108.651 −6.615
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.930.103 −6.248
  7.2 Λοιποί τίτλοι 178.548 −367
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.539 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 311.124 −6.271
Σύνολο ενεργητικού 7.831.859 2.491
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.554.469 1.118
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.175.944 −160.585
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 234.892 57.970
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.939.795 −218.523
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.257 −32
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 33.577 3.864
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 570.492 125.732
  5.1 Γενική κυβέρνηση 425.412 70.647
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 145.080 55.085
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 305.004 29.787
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 10.432 107
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.353 93
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.353 93
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 182.361 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 284.339 2.373
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 589.140 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.747 0
Σύνολο παθητικού 7.831.859 2.491
Annexes
21 March 2023