Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

17.03.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 592 983 −8
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 507 721 1 081
  2.1 SVF debitoru parādi 230 502 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 277 219 1 081
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 759 −679
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 983 437
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 983 437
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 221 927 141
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 977 126
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 220 935 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 15 15
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 40 172 14 405
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 108 651 −6 615
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 930 103 −6 248
  7.2 Pārējie vērtspapīri 178 548 −367
8 Valdības parāds euro 21 539 0
9 Pārējie aktīvi 311 124 −6 271
Kopā aktīvi 7 831 859 2 491
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 554 469 1 118
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 175 944 −160 585
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 234 892 57 970
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 939 795 −218 523
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 257 −32
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 33 577 3 864
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 570 492 125 732
  5.1 Saistības pret valdību 425 412 70 647
  5.2 Pārējās saistības 145 080 55 085
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 305 004 29 787
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 432 107
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 353 93
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 353 93
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 182 361 0
10 Pārējās saistības 284 339 2 373
11 Pārvērtēšanas konti 589 140 0
12 Kapitāls un rezerves 120 747 0
Kopā pasīvi 7 831 859 2 491
Annexes
21 March 2023