Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

17. marca 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 592 983 −8
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 507 721 1 081
  2.1 Pohľadávky voči MMF 230 502 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 277 219 1 081
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 759 −679
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 983 437
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 983 437
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 221 927 141
  5.1 Hlavné refinančné operácie 977 126
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 220 935 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 15 15
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 40 172 14 405
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 108 651 −6 615
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 930 103 −6 248
  7.2 Ostatné cenné papiere 178 548 −367
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 539 0
9 Ostatné aktíva 311 124 −6 271
Aktíva spolu 7 831 859 2 491
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 554 469 1 118
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 175 944 −160 585
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 234 892 57 970
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 939 795 −218 523
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 257 −32
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 577 3 864
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 570 492 125 732
  5.1 Verejná správa 425 412 70 647
  5.2 Ostatné záväzky 145 080 55 085
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 305 004 29 787
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 432 107
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 353 93
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 353 93
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 182 361 0
10 Ostatné záväzky 284 339 2 373
11 Účty precenenia 589 140 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 747 0
Pasíva spolu 7 831 859 2 491
Annexes
21 March 2023