Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

24 februari 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 592.990 −14
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 507.786 2.507
  2.1 Fordringar på IMF 230.497 265
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 277.289 2.241
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 15.599 −1.008
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.356 10
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.356 10
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.222.192 −36.586
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.223 427
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.220.935 −37.017
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 35 4
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 36.184 807
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.121.010 1.970
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.942.856 294
  7.2 Övriga värdepapper 178.153 1.676
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.539 0
9 Övriga tillgångar 309.729 −1.883
Summa tillgångar 7.839.385 −34.197
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.553.763 −479
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.285.342 −48.349
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 172.020 7.035
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.112.013 −55.374
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.309 −10
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 29.540 −3.062
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 496.133 29.526
  5.1 Offentliga sektorn 402.549 30.040
  5.2 Övriga skulder 93.584 −514
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 278.814 −10.813
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.823 −94
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.138 1.100
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.138 1.100
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 182.361 0
10 Övriga skulder 290.941 −2.025
11 Värderegleringskonton 589.140 0
12 Kapital och reserver 116.389 0
Summa skulder 7.839.385 −34.197
Annexes
28 February 2023