Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

24. februar 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 592.990 −14
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 507.786 2.507
  2.1 Terjatve do MDS 230.497 265
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 277.289 2.241
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 15.599 −1.008
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.356 10
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.356 10
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.222.192 −36.586
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.223 427
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.220.935 −37.017
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 35 4
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 36.184 807
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.121.010 1.970
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.942.856 294
  7.2 Drugi vrednostni papirji 178.153 1.676
8 Javni dolg v eurih 21.539 0
9 Druga sredstva 309.729 −1.883
Skupaj sredstva 7.839.385 −34.197
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.553.763 −479
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.285.342 −48.349
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 172.020 7.035
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.112.013 −55.374
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.309 −10
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 29.540 −3.062
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 496.133 29.526
  5.1 Sektor država 402.549 30.040
  5.2 Druge obveznosti 93.584 −514
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 278.814 −10.813
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.823 −94
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.138 1.100
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.138 1.100
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 182.361 0
10 Druge obveznosti 290.941 −2.025
11 Računi prevrednotenja 589.140 0
12 Kapital in rezerve 116.389 0
Skupaj obveznosti 7.839.385 −34.197
Annexes
28 February 2023