Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

24. februára 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 592 990 −14
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 507 786 2 507
  2.1 Pohľadávky voči MMF 230 497 265
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 277 289 2 241
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 15 599 −1 008
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 356 10
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 356 10
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 222 192 −36 586
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 223 427
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 220 935 −37 017
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 35 4
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 36 184 807
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 121 010 1 970
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 942 856 294
  7.2 Ostatné cenné papiere 178 153 1 676
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 539 0
9 Ostatné aktíva 309 729 −1 883
Aktíva spolu 7 839 385 −34 197
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 553 763 −479
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 285 342 −48 349
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 172 020 7 035
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 112 013 −55 374
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 309 −10
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 540 −3 062
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 496 133 29 526
  5.1 Verejná správa 402 549 30 040
  5.2 Ostatné záväzky 93 584 −514
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 278 814 −10 813
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 823 −94
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 138 1 100
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 138 1 100
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 182 361 0
10 Ostatné záväzky 290 941 −2 025
11 Účty precenenia 589 140 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 116 389 0
Pasíva spolu 7 839 385 −34 197
Annexes
28 February 2023