Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

24 lutego 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 592.990 −14
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 507.786 2.507
  2.1 Należności od MFW 230.497 265
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 277.289 2.241
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 15.599 −1.008
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.356 10
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.356 10
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.222.192 −36.586
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.223 427
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.220.935 −37.017
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 35 4
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 36.184 807
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.121.010 1.970
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.942.856 294
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 178.153 1.676
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.539 0
9 Pozostałe aktywa 309.729 −1.883
Aktywa razem 7.839.385 −34.197
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.553.763 −479
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.285.342 −48.349
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 172.020 7.035
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.112.013 −55.374
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.309 −10
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.540 −3.062
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 496.133 29.526
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 402.549 30.040
  5.2 Pozostałe zobowiązania 93.584 −514
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 278.814 −10.813
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.823 −94
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.138 1.100
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.138 1.100
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 182.361 0
10 Pozostałe pasywa 290.941 −2.025
11 Różnice z wyceny 589.140 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 116.389 0
Pasywa razem 7.839.385 −34.197
Annexes
28 February 2023