Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

24 февруари 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 592 990 −14
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 507 786 2 507
  2.1 Вземания от МВФ 230 497 265
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 277 289 2 241
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 599 −1 008
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 356 10
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 356 10
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 222 192 −36 586
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 223 427
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 220 935 −37 017
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 35 4
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 36 184 807
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 121 010 1 970
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 942 856 294
  7.2 Други ценни книжа 178 153 1 676
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 539 0
9 Други активи 309 729 −1 883
Общо активи 7 839 385 −34 197
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 553 763 −479
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 285 342 −48 349
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 172 020 7 035
  2.2 Депозитно улеснение 4 112 013 −55 374
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 309 −10
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 29 540 −3 062
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 496 133 29 526
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 402 549 30 040
  5.2 Други задължения 93 584 −514
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 278 814 −10 813
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 823 −94
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 138 1 100
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 138 1 100
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 182 361 0
10 Други задължения 290 941 −2 025
11 Сметки за преоценка 589 140 0
12 Капитал и резерви 116 389 0
Общо пасиви 7 839 385 −34 197
Annexes
28 February 2023