Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

24 Φεβρουαρίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 592.990 −14
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 507.786 2.507
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 230.497 265
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 277.289 2.241
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 15.599 −1.008
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.356 10
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 12.356 10
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.222.192 −36.586
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.223 427
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.220.935 −37.017
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 35 4
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 36.184 807
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.121.010 1.970
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.942.856 294
  7.2 Λοιποί τίτλοι 178.153 1.676
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.539 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 309.729 −1.883
Σύνολο ενεργητικού 7.839.385 −34.197
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.553.763 −479
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.285.342 −48.349
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 172.020 7.035
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 4.112.013 −55.374
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.309 −10
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 29.540 −3.062
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 496.133 29.526
  5.1 Γενική κυβέρνηση 402.549 30.040
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 93.584 −514
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 278.814 −10.813
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 10.823 −94
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.138 1.100
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.138 1.100
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 182.361 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 290.941 −2.025
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 589.140 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 116.389 0
Σύνολο παθητικού 7.839.385 −34.197
Annexes
28 February 2023