Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

24 februari 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 592.990 −14
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 507.786 2.507
  2.1 Vorderingen op het IMF 230.497 265
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 277.289 2.241
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.599 −1.008
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.356 10
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.356 10
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.222.192 −36.586
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.223 427
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.220.935 −37.017
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 35 4
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 36.184 807
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.121.010 1.970
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.942.856 294
  7.2 Overige effecten 178.153 1.676
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.539 0
9 Overige activa 309.729 −1.883
Totaal activa 7.839.385 −34.197
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.553.763 −479
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.285.342 −48.349
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 172.020 7.035
  2.2 Depositofaciliteit 4.112.013 −55.374
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.309 −10
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 29.540 −3.062
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 496.133 29.526
  5.1 Overheid 402.549 30.040
  5.2 Overige verplichtingen 93.584 −514
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 278.814 −10.813
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.823 −94
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.138 1.100
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.138 1.100
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 182.361 0
10 Overige passiva 290.941 −2.025
11 Herwaarderingsrekeningen 589.140 0
12 Kapitaal en reserves 116.389 0
Totaal passiva 7.839.385 −34.197
Annexes
28 February 2023