Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

20 януари 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 593 000 2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 523 268 −2 364
  2.1 Вземания от МВФ 229 951 208
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 293 317 −2 572
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 442 −1 474
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 410 −69
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 410 −69
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 322 271 −106
  5.1 Основни операции по рефинансиране 849 −106
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 321 422 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 28 794 4 038
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 116 848 −12 490
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 938 351 −11 368
  7.2 Други ценни книжа 178 497 −1 122
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 589 0
9 Други активи 321 558 −410
Общо активи 7 959 180 −12 872
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 561 515 −4 682
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 337 651 37 661
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 175 138 2 637
  2.2 Депозитно улеснение 4 161 261 35 018
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 252 7
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 45 062 −12 418
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 471 714 −795
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 367 667 −1 661
  5.2 Други задължения 104 047 867
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 342 632 −35 623
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 418 402
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 606 −162
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 606 −162
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 182 361 0
10 Други задължения 297 770 2 744
11 Сметки за преоценка 588 700 0
12 Капитал и резерви 115 754 0
Общо пасиви 7 959 180 −12 872
Annexes
24 January 2023