Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

20. januára 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 593 000 2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 523 268 −2 364
  2.1 Pohľadávky voči MMF 229 951 208
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 293 317 −2 572
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 19 442 −1 474
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 410 −69
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 410 −69
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 322 271 −106
  5.1 Hlavné refinančné operácie 849 −106
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 321 422 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 28 794 4 038
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 116 848 −12 490
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 938 351 −11 368
  7.2 Ostatné cenné papiere 178 497 −1 122
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 589 0
9 Ostatné aktíva 321 558 −410
Aktíva spolu 7 959 180 −12 872
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 561 515 −4 682
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 337 651 37 661
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 175 138 2 637
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 161 261 35 018
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 252 7
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 45 062 −12 418
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 471 714 −795
  5.1 Verejná správa 367 667 −1 661
  5.2 Ostatné záväzky 104 047 867
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 342 632 −35 623
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 418 402
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 606 −162
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 606 −162
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 182 361 0
10 Ostatné záväzky 297 770 2 744
11 Účty precenenia 588 700 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 115 754 0
Pasíva spolu 7 959 180 −12 872
Annexes
24 January 2023