Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

20 januari 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 593.000 2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 523.268 −2.364
  2.1 Vorderingen op het IMF 229.951 208
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 293.317 −2.572
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.442 −1.474
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.410 −69
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.410 −69
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.322.271 −106
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 849 −106
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.321.422 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 28.794 4.038
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.116.848 −12.490
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.938.351 −11.368
  7.2 Overige effecten 178.497 −1.122
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.589 0
9 Overige activa 321.558 −410
Totaal activa 7.959.180 −12.872
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.561.515 −4.682
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.337.651 37.661
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 175.138 2.637
  2.2 Depositofaciliteit 4.161.261 35.018
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.252 7
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 45.062 −12.418
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 471.714 −795
  5.1 Overheid 367.667 −1.661
  5.2 Overige verplichtingen 104.047 867
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 342.632 −35.623
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.418 402
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.606 −162
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.606 −162
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 182.361 0
10 Overige passiva 297.770 2.744
11 Herwaarderingsrekeningen 588.700 0
12 Kapitaal en reserves 115.754 0
Totaal passiva 7.959.180 −12.872
Annexes
24 January 2023