Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

20.01.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 593 000 2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 523 268 −2 364
  2.1 SVF debitoru parādi 229 951 208
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 293 317 −2 572
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 19 442 −1 474
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 410 −69
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 410 −69
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 322 271 −106
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 849 −106
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 321 422 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 28 794 4 038
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 116 848 −12 490
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 938 351 −11 368
  7.2 Pārējie vērtspapīri 178 497 −1 122
8 Valdības parāds euro 21 589 0
9 Pārējie aktīvi 321 558 −410
Kopā aktīvi 7 959 180 −12 872
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 561 515 −4 682
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 337 651 37 661
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 175 138 2 637
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 161 261 35 018
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 252 7
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 45 062 −12 418
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 471 714 −795
  5.1 Saistības pret valdību 367 667 −1 661
  5.2 Pārējās saistības 104 047 867
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 342 632 −35 623
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 418 402
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 606 −162
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 606 −162
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 182 361 0
10 Pārējās saistības 297 770 2 744
11 Pārvērtēšanas konti 588 700 0
12 Kapitāls un rezerves 115 754 0
Kopā pasīvi 7 959 180 −12 872
Annexes
24 January 2023