Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

20 stycznia 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 593.000 2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 523.268 −2.364
  2.1 Należności od MFW 229.951 208
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 293.317 −2.572
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 19.442 −1.474
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.410 −69
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.410 −69
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.322.271 −106
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 849 −106
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.321.422 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 28.794 4.038
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.116.848 −12.490
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.938.351 −11.368
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 178.497 −1.122
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.589 0
9 Pozostałe aktywa 321.558 −410
Aktywa razem 7.959.180 −12.872
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.561.515 −4.682
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.337.651 37.661
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 175.138 2.637
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.161.261 35.018
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.252 7
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 45.062 −12.418
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 471.714 −795
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 367.667 −1.661
  5.2 Pozostałe zobowiązania 104.047 867
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 342.632 −35.623
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.418 402
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.606 −162
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.606 −162
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 182.361 0
10 Pozostałe pasywa 297.770 2.744
11 Różnice z wyceny 588.700 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 115.754 0
Pasywa razem 7.959.180 −12.872
Annexes
24 January 2023