Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

21 октомври 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 592 847 2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 548 482 1 274
  2.1 Вземания от МВФ 235 155 528
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 313 327 747
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 363 480
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 756 327
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 756 327
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 119 674 13
  5.1 Основни операции по рефинансиране 3 640 18
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 116 034 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −5
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 13 320 −4 430
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 118 277 −1 966
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 950 956 −2 355
  7.2 Други ценни книжа 167 320 390
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 724 0
9 Други активи 324 318 986
Общо активи 8 774 759 −3 313
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 559 813 −2 077
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 841 542 −12 644
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 215 642 −16 532
  2.2 Депозитно улеснение 4 623 036 3 291
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 864 597
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 59 686 5 042
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 676 386 8 574
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 550 960 9 838
  5.2 Други задължения 125 426 −1 264
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 384 784 −322
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 865 344
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 083 −809
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 083 −809
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 189 859 0
10 Други задължения 318 305 −1 422
11 Сметки за преоценка 611 738 0
12 Капитал и резерви 114 698 0
Общо пасиви 8 774 759 −3 313
Annexes
25 October 2022