Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

21 Οκτωβρίου 2022
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 592.847 2
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 548.482 1.274
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 235.155 528
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 313.327 747
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 25.363 480
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.756 327
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.756 327
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.119.674 13
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 3.640 18
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.116.034 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −5
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 13.320 −4.430
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.118.277 −1.966
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.950.956 −2.355
  7.2 Λοιποί τίτλοι 167.320 390
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.724 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 324.318 986
Σύνολο ενεργητικού 8.774.759 −3.313
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.559.813 −2.077
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.841.542 −12.644
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 215.642 −16.532
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 4.623.036 3.291
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2.864 597
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 59.686 5.042
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 676.386 8.574
  5.1 Γενική κυβέρνηση 550.960 9.838
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 125.426 −1.264
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 384.784 −322
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.865 344
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.083 −809
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.083 −809
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 189.859 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 318.305 −1.422
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 611.738 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 114.698 0
Σύνολο παθητικού 8.774.759 −3.313
Annexes
25 October 2022