Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

21 oktober 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 592.847 2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 548.482 1.274
  2.1 Vorderingen op het IMF 235.155 528
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 313.327 747
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.363 480
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.756 327
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.756 327
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.119.674 13
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 3.640 18
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.116.034 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −5
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 13.320 −4.430
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.118.277 −1.966
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.950.956 −2.355
  7.2 Overige effecten 167.320 390
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.724 0
9 Overige activa 324.318 986
Totaal activa 8.774.759 −3.313
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.559.813 −2.077
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.841.542 −12.644
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 215.642 −16.532
  2.2 Depositofaciliteit 4.623.036 3.291
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.864 597
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 59.686 5.042
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 676.386 8.574
  5.1 Overheid 550.960 9.838
  5.2 Overige verplichtingen 125.426 −1.264
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 384.784 −322
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.865 344
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.083 −809
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.083 −809
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 189.859 0
10 Overige passiva 318.305 −1.422
11 Herwaarderingsrekeningen 611.738 0
12 Kapitaal en reserves 114.698 0
Totaal passiva 8.774.759 −3.313
Annexes
25 October 2022