Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

21. októbra 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 592 847 2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 548 482 1 274
  2.1 Pohľadávky voči MMF 235 155 528
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 313 327 747
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 363 480
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 756 327
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 756 327
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 119 674 13
  5.1 Hlavné refinančné operácie 3 640 18
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 116 034 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −5
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 13 320 −4 430
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 118 277 −1 966
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 950 956 −2 355
  7.2 Ostatné cenné papiere 167 320 390
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 724 0
9 Ostatné aktíva 324 318 986
Aktíva spolu 8 774 759 −3 313
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 559 813 −2 077
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 841 542 −12 644
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 215 642 −16 532
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 623 036 3 291
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 864 597
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 59 686 5 042
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 676 386 8 574
  5.1 Verejná správa 550 960 9 838
  5.2 Ostatné záväzky 125 426 −1 264
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 384 784 −322
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 865 344
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 083 −809
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 083 −809
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 189 859 0
10 Ostatné záväzky 318 305 −1 422
11 Účty precenenia 611 738 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 698 0
Pasíva spolu 8 774 759 −3 313
Annexes
25 October 2022