Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

21 października 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 592.847 2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 548.482 1.274
  2.1 Należności od MFW 235.155 528
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 313.327 747
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.363 480
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.756 327
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.756 327
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.119.674 13
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 3.640 18
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.116.034 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −5
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 13.320 −4.430
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.118.277 −1.966
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.950.956 −2.355
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 167.320 390
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.724 0
9 Pozostałe aktywa 324.318 986
Aktywa razem 8.774.759 −3.313
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.559.813 −2.077
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.841.542 −12.644
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 215.642 −16.532
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.623.036 3.291
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.864 597
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 59.686 5.042
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 676.386 8.574
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 550.960 9.838
  5.2 Pozostałe zobowiązania 125.426 −1.264
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 384.784 −322
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.865 344
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.083 −809
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.083 −809
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 189.859 0
10 Pozostałe pasywa 318.305 −1.422
11 Różnice z wyceny 611.738 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.698 0
Pasywa razem 8.774.759 −3.313
Annexes
25 October 2022