Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

21 oktober 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 592.847 2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 548.482 1.274
  2.1 Fordringar på IMF 235.155 528
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 313.327 747
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.363 480
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.756 327
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.756 327
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.119.674 13
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 3.640 18
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.116.034 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −5
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 13.320 −4.430
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.118.277 −1.966
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.950.956 −2.355
  7.2 Övriga värdepapper 167.320 390
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.724 0
9 Övriga tillgångar 324.318 986
Summa tillgångar 8.774.759 −3.313
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.559.813 −2.077
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.841.542 −12.644
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 215.642 −16.532
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.623.036 3.291
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.864 597
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 59.686 5.042
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 676.386 8.574
  5.1 Offentliga sektorn 550.960 9.838
  5.2 Övriga skulder 125.426 −1.264
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 384.784 −322
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.865 344
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.083 −809
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.083 −809
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 189.859 0
10 Övriga skulder 318.305 −1.422
11 Värderegleringskonton 611.738 0
12 Kapital och reserver 114.698 0
Summa skulder 8.774.759 −3.313
Annexes
25 October 2022