Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

21.10.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 592 847 2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 548 482 1 274
  2.1 SVF debitoru parādi 235 155 528
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 313 327 747
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 363 480
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 756 327
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 756 327
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 119 674 13
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 3 640 18
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 116 034 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −5
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 13 320 −4 430
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 118 277 −1 966
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 950 956 −2 355
  7.2 Pārējie vērtspapīri 167 320 390
8 Valdības parāds euro 21 724 0
9 Pārējie aktīvi 324 318 986
Kopā aktīvi 8 774 759 −3 313
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 559 813 −2 077
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 841 542 −12 644
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 215 642 −16 532
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 623 036 3 291
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 864 597
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 59 686 5 042
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 676 386 8 574
  5.1 Saistības pret valdību 550 960 9 838
  5.2 Pārējās saistības 125 426 −1 264
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 384 784 −322
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 865 344
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 083 −809
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 083 −809
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 189 859 0
10 Pārējās saistības 318 305 −1 422
11 Pārvērtēšanas konti 611 738 0
12 Kapitāls un rezerves 114 698 0
Kopā pasīvi 8 774 759 −3 313
Annexes
25 October 2022