Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

3 декември 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 517 932 38
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 490 847 169
  2.1 Вземания от МВФ 214 916 −1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 275 931 170
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 341 −1 799
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 9 994 −408
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 9 994 −408
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 208 821 43
  5.1 Основни операции по рефинансиране 200 43
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 208 621 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 27 308 −99
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 850 974 12 379
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 675 984 13 452
  7.2 Други ценни книжа 174 990 −1 073
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 153 0
9 Други активи 317 538 2 593
Общо активи 8 469 908 12 917
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 523 290 5 008
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 623 125 83 482
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 827 360 61 313
  2.2 Депозитно улеснение 793 617 22 147
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 148 22
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 40 095 2 782
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 735 893 −95 222
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 620 375 −87 410
  5.2 Други задължения 115 518 −7 812
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 417 266 17 754
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 215 −1 502
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 843 41
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 843 41
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 176 130 0
10 Други задължения 320 800 613
11 Сметки за преоценка 505 979 0
12 Капитал и резерви 109 272 −40
Общо пасиви 8 469 908 12 917
Annexes
7 December 2021