Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

3. decembra 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 517 932 38
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 490 847 169
  2.1 Pohľadávky voči MMF 214 916 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 275 931 170
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 341 −1 799
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 994 −408
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 9 994 −408
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 208 821 43
  5.1 Hlavné refinančné operácie 200 43
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 208 621 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 27 308 −99
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 850 974 12 379
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 675 984 13 452
  7.2 Ostatné cenné papiere 174 990 −1 073
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 153 0
9 Ostatné aktíva 317 538 2 593
Aktíva spolu 8 469 908 12 917
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 523 290 5 008
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 623 125 83 482
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 827 360 61 313
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 793 617 22 147
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 148 22
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 40 095 2 782
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 735 893 −95 222
  5.1 Verejná správa 620 375 −87 410
  5.2 Ostatné záväzky 115 518 −7 812
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 417 266 17 754
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 215 −1 502
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 843 41
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 843 41
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 176 130 0
10 Ostatné záväzky 320 800 613
11 Účty precenenia 505 979 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 272 −40
Pasíva spolu 8 469 908 12 917
Annexes
7 December 2021