Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

3. december 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 517.932 38
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 490.847 169
  2.1 Terjatve do MDS 214.916 −1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 275.931 170
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 24.341 −1.799
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 9.994 −408
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.994 −408
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.208.821 43
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 200 43
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.208.621 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 27.308 −99
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.850.974 12.379
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.675.984 13.452
  7.2 Drugi vrednostni papirji 174.990 −1.073
8 Javni dolg v eurih 22.153 0
9 Druga sredstva 317.538 2.593
Skupaj sredstva 8.469.908 12.917
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.523.290 5.008
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.623.125 83.482
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.827.360 61.313
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 793.617 22.147
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.148 22
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 40.095 2.782
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 735.893 −95.222
  5.1 Sektor država 620.375 −87.410
  5.2 Druge obveznosti 115.518 −7.812
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 417.266 17.754
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.215 −1.502
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.843 41
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.843 41
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 176.130 0
10 Druge obveznosti 320.800 613
11 Računi prevrednotenja 505.979 0
12 Kapital in rezerve 109.272 −40
Skupaj obveznosti 8.469.908 12.917
Annexes
7 December 2021