Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

3 december 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 517.932 38
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 490.847 169
  2.1 Fordringar på IMF 214.916 −1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 275.931 170
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.341 −1.799
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.994 −408
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.994 −408
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.208.821 43
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 200 43
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.208.621 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 27.308 −99
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.850.974 12.379
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.675.984 13.452
  7.2 Övriga värdepapper 174.990 −1.073
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.153 0
9 Övriga tillgångar 317.538 2.593
Summa tillgångar 8.469.908 12.917
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.523.290 5.008
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.623.125 83.482
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.827.360 61.313
  2.2 Inlåningsfacilitet 793.617 22.147
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.148 22
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 40.095 2.782
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 735.893 −95.222
  5.1 Offentliga sektorn 620.375 −87.410
  5.2 Övriga skulder 115.518 −7.812
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 417.266 17.754
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 14.215 −1.502
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.843 41
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.843 41
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 176.130 0
10 Övriga skulder 320.800 613
11 Värderegleringskonton 505.979 0
12 Kapital och reserver 109.272 −40
Summa skulder 8.469.908 12.917
Annexes
7 December 2021