Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

03.12.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 517 932 38
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 490 847 169
  2.1 SVF debitoru parādi 214 916 −1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 275 931 170
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 341 −1 799
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 994 −408
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9 994 −408
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 208 821 43
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 200 43
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 208 621 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 27 308 −99
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 850 974 12 379
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 675 984 13 452
  7.2 Pārējie vērtspapīri 174 990 −1 073
8 Valdības parāds euro 22 153 0
9 Pārējie aktīvi 317 538 2 593
Kopā aktīvi 8 469 908 12 917
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 523 290 5 008
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 623 125 83 482
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 827 360 61 313
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 793 617 22 147
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 148 22
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 40 095 2 782
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 735 893 −95 222
  5.1 Saistības pret valdību 620 375 −87 410
  5.2 Pārējās saistības 115 518 −7 812
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 417 266 17 754
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 215 −1 502
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 843 41
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 843 41
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 176 130 0
10 Pārējās saistības 320 800 613
11 Pārvērtēšanas konti 505 979 0
12 Kapitāls un rezerves 109 272 −40
Kopā pasīvi 8 469 908 12 917
Annexes
7 December 2021