Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

3 Δεκεμβρίου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 517.932 38
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 490.847 169
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 214.916 −1
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 275.931 170
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 24.341 −1.799
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.994 −408
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 9.994 −408
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.208.821 43
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 200 43
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.208.621 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 27.308 −99
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.850.974 12.379
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.675.984 13.452
  7.2 Λοιποί τίτλοι 174.990 −1.073
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.153 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 317.538 2.593
Σύνολο ενεργητικού 8.469.908 12.917
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.523.290 5.008
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.623.125 83.482
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.827.360 61.313
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 793.617 22.147
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2.148 22
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 40.095 2.782
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 735.893 −95.222
  5.1 Γενική κυβέρνηση 620.375 −87.410
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 115.518 −7.812
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 417.266 17.754
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.215 −1.502
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 3.843 41
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 3.843 41
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 176.130 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 320.800 613
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 505.979 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 109.272 −40
Σύνολο παθητικού 8.469.908 12.917
Annexes
7 December 2021