Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

3 grudnia 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 517.932 38
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 490.847 169
  2.1 Należności od MFW 214.916 −1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 275.931 170
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.341 −1.799
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 9.994 −408
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 9.994 −408
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.208.821 43
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 200 43
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.208.621 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 27.308 −99
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.850.974 12.379
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.675.984 13.452
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 174.990 −1.073
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.153 0
9 Pozostałe aktywa 317.538 2.593
Aktywa razem 8.469.908 12.917
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.523.290 5.008
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.623.125 83.482
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.827.360 61.313
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 793.617 22.147
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.148 22
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 40.095 2.782
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 735.893 −95.222
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 620.375 −87.410
  5.2 Pozostałe zobowiązania 115.518 −7.812
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 417.266 17.754
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.215 −1.502
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.843 41
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.843 41
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 176.130 0
10 Pozostałe pasywa 320.800 613
11 Różnice z wyceny 505.979 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.272 −40
Pasywa razem 8.469.908 12.917
Annexes
7 December 2021