Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

14 juni 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 402.051 −43
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 345.860 1.070
  2.1 Fordringar på IMF 80.584 −15
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 265.275 1.085
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.382 308
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.838 −2.817
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.838 −2.817
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 724.657 699
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 5.975 699
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 718.682 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.300 −4.703
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.854.159 −5.369
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.624.913 −5.065
  7.2 Övriga värdepapper 229.247 −304
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.910 0
9 Övriga tillgångar 258.193 1.767
Summa tillgångar 4.681.351 −9.089
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.234.417 338
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.003.052 −40.469
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.419.212 −21.935
  2.2 Inlåningsfacilitet 583.832 −18.534
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 9 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.814 −2.576
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 372.578 35.503
  5.1 Offentliga sektorn 241.492 31.097
  5.2 Övriga skulder 131.086 4.405
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 232.316 −2.765
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.787 627
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.380 536
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 12.380 536
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.459 0
10 Övriga skulder 251.008 −284
11 Värderegleringskonton 397.340 0
12 Kapital och reserver 107.200 0
Summa skulder 4.681.351 −9.089