Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

14 юни 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 402 051 −43
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 345 860 1 070
  2.1 Вземания от МВФ 80 584 −15
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 265 275 1 085
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 382 308
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 838 −2 817
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 838 −2 817
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 724 657 699
  5.1 Основни операции по рефинансиране 5 975 699
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 718 682 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 31 300 −4 703
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 854 159 −5 369
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 624 913 −5 065
  7.2 Други ценни книжа 229 247 −304
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 910 0
9 Други активи 258 193 1 767
Общо активи 4 681 351 −9 089
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 234 417 338
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 003 052 −40 469
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 419 212 −21 935
  2.2 Депозитно улеснение 583 832 −18 534
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 9 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 5 814 −2 576
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 372 578 35 503
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 241 492 31 097
  5.2 Други задължения 131 086 4 405
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 232 316 −2 765
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 787 627
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 380 536
  8.1 Депозити, салда и други задължения 12 380 536
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 459 0
10 Други задължения 251 008 −284
11 Сметки за преоценка 397 340 0
12 Капитал и резерви 107 200 0
Общо пасиви 4 681 351 −9 089