Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

14.06.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 402 051 −43
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 345 860 1 070
  2.1 SVF debitoru parādi 80 584 −15
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 265 275 1 085
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20 382 308
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 838 −2 817
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 838 −2 817
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 724 657 699
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 975 699
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 718 682 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 31 300 −4 703
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 854 159 −5 369
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 624 913 −5 065
  7.2 Pārējie vērtspapīri 229 247 −304
8 Valdības parāds euro 23 910 0
9 Pārējie aktīvi 258 193 1 767
Kopā aktīvi 4 681 351 −9 089
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 234 417 338
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 003 052 −40 469
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 419 212 −21 935
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 583 832 −18 534
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 9 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 5 814 −2 576
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 372 578 35 503
  5.1 Saistības pret valdību 241 492 31 097
  5.2 Pārējās saistības 131 086 4 405
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 232 316 −2 765
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 787 627
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 380 536
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12 380 536
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 459 0
10 Pārējās saistības 251 008 −284
11 Pārvērtēšanas konti 397 340 0
12 Kapitāls un rezerves 107 200 0
Kopā pasīvi 4 681 351 −9 089