Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

14 czerwca 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 402.051 −43
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 345.860 1.070
  2.1 Należności od MFW 80.584 −15
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 265.275 1.085
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 20.382 308
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.838 −2.817
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.838 −2.817
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 724.657 699
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 5.975 699
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 718.682 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 31.300 −4.703
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.854.159 −5.369
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.624.913 −5.065
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 229.247 −304
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.910 0
9 Pozostałe aktywa 258.193 1.767
Aktywa razem 4.681.351 −9.089
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.234.417 338
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.003.052 −40.469
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.419.212 −21.935
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 583.832 −18.534
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 9 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.814 −2.576
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 372.578 35.503
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 241.492 31.097
  5.2 Pozostałe zobowiązania 131.086 4.405
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 232.316 −2.765
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.787 627
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.380 536
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.380 536
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.459 0
10 Pozostałe pasywa 251.008 −284
11 Różnice z wyceny 397.340 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.200 0
Pasywa razem 4.681.351 −9.089