Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

14. júna 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 402 051 −43
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 345 860 1 070
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 584 −15
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 265 275 1 085
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 382 308
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 838 −2 817
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 838 −2 817
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 724 657 699
  5.1 Hlavné refinančné operácie 5 975 699
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 718 682 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 300 −4 703
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 854 159 −5 369
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 624 913 −5 065
  7.2 Ostatné cenné papiere 229 247 −304
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 910 0
9 Ostatné aktíva 258 193 1 767
Aktíva spolu 4 681 351 −9 089
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 234 417 338
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 003 052 −40 469
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 419 212 −21 935
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 583 832 −18 534
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 9 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 814 −2 576
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 372 578 35 503
  5.1 Verejná správa 241 492 31 097
  5.2 Ostatné záväzky 131 086 4 405
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 232 316 −2 765
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 787 627
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 380 536
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 380 536
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 459 0
10 Ostatné záväzky 251 008 −284
11 Účty precenenia 397 340 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 200 0
Pasíva spolu 4 681 351 −9 089