Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

14 juni 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 402.051 −43
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 345.860 1.070
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.584 −15
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 265.275 1.085
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.382 308
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.838 −2.817
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 20.838 −2.817
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 724.657 699
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 5.975 699
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 718.682 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 31.300 −4.703
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.854.159 −5.369
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.624.913 −5.065
  7.2 Overige effecten 229.247 −304
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.910 0
9 Overige activa 258.193 1.767
Totaal activa 4.681.351 −9.089
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.234.417 338
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.003.052 −40.469
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.419.212 −21.935
  2.2 Depositofaciliteit 583.832 −18.534
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 9 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.814 −2.576
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 372.578 35.503
  5.1 Overheid 241.492 31.097
  5.2 Overige verplichtingen 131.086 4.405
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 232.316 −2.765
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.787 627
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.380 536
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.380 536
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.459 0
10 Overige passiva 251.008 −284
11 Herwaarderingsrekeningen 397.340 0
12 Kapitaal en reserves 107.200 0
Totaal passiva 4.681.351 −9.089