Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 26 август 2016 г.

30 август 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 26 август 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 1,1 млрд. евро до 272,5 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
25 август 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 10 млн. щатски долара 1340 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 337,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 3,7 млрд. евро до 1093,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 28,9 млрд. евро до 171,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 13,4 млрд. евро до 180,3 млрд. евро. На 24 август 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 41,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 42,8 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (приблизително на същото ниво като предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 346,4 млрд. евро (при 358,7 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 12,6 млрд. евро до 1351,8 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 26 август 2016 г. Разлика спрямо 19 август 2016 г. – покупки Разлика спрямо 19 август 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 16,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 189,2 млрд. евро +0,8 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 20,2 млрд. евро +0,1 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 19,3 млрд. евро +1,5 млрд. евро -
Програма за закупуване от публичния сектор 990,8 млрд. евро +10,3 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 108,4 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 0,9 млрд. евро до 740 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 413 141 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 310 056 1 185
  2.1 Вземания от МВФ 77 244 −1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 232 812 1 185
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 619 469
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 224 35
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 224 35
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 526 795 1 135
  5.1 Основни операции по рефинансиране 42 778 1 126
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 483 982 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 36 9
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 95 652 1 818
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 688 979 12 508
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 351 823 12 567
  7.2 Други ценни книжа 337 157 −58
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 477 0
9 Други активи 219 543 13
Общо активи 3 330 487 17 164
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 093 085 −3 714
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 086 462 −13 143
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 739 999 −893
  2.2 Депозитно улеснение 346 426 −12 275
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 36 25
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 4 151 278
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 270 176 29 280
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 171 578 28 854
  5.2 Други задължения 98 598 426
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 81 236 3 829
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 072 20
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 622 549
  8.1 Депозити, салда и други задължения 8 622 549
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 486 0
10 Други задължения 203 439 64
11 Сметки за преоценка 420 923 0
12 Капитал и резерви 100 835 0
Общо пасиви 3 330 487 17 164
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите