Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. augustu 2016

30. augusta 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 26. augusta 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 1,1 mld. EUR na 272,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
25. augusta 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 10 mil. USD 1 340 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 337,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 3,7 mld. EUR na 1 093,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 28,9 mld. EUR na 171,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 13,4 mld. EUR na 180,3 mld. EUR. V stredu 24. augusta 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 41,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 42,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 346,4 mld. EUR (v porovnaní s 358,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 12,6 mld. EUR na 1 351,8 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 26. augustu 2016 Zmena oproti 19. augustu 2016: nákup Zmena oproti 19. augustu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 16,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 189,2 mld. EUR +0,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 20,2 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 19,3 mld. EUR +1,5 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 990,8 mld. EUR +10,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 108,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 0,9 mld. EUR na 740 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 413 141 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 310 056 1 185
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 244 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 232 812 1 185
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 619 469
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 224 35
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 224 35
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 526 795 1 135
  5.1 Hlavné refinančné operácie 42 778 1 126
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 483 982 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 36 9
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 95 652 1 818
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 688 979 12 508
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 351 823 12 567
  7.2 Ostatné cenné papiere 337 157 −58
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 477 0
9 Ostatné aktíva 219 543 13
Aktíva spolu 3 330 487 17 164
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 093 085 −3 714
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 086 462 −13 143
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 739 999 −893
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 346 426 −12 275
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 36 25
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 151 278
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 270 176 29 280
  5.1 Verejná správa 171 578 28 854
  5.2 Ostatné záväzky 98 598 426
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 81 236 3 829
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 072 20
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 622 549
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 622 549
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 486 0
10 Ostatné pasíva 203 439 64
11 Účty precenenia 420 923 0
12 Základné imanie a rezervy 100 835 0
Pasíva spolu 3 330 487 17 164
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá