Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 26. augustā

2016. gada 30. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 26. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 272.5 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 25. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 10 milj. ASV dolāru 1 340 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 337.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.7 mljrd. euro (līdz 1 093.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 28.9 mljrd. euro (līdz 171.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 13.4 mljrd. euro (līdz 180.3 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 24. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 41.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 42.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 346.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 358.7 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 12.6 mljrd. euro (līdz 1 351.8 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 26. augustā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 19. augustu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 19. augustu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 16.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.4 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 189.2 mljrd. euro +0.8 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 20.2 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 19.3 mljrd. euro +1.5 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 990.8 mljrd. euro +10.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 108.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 740 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 413 141 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 310 056 1 185
  2.1 SVF debitoru parādi 77 244 −1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 232 812 1 185
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 619 469
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 224 35
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 224 35
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 526 795 1 135
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 42 778 1 126
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 483 982 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 36 9
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 95 652 1 818
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 688 979 12 508
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 351 823 12 567
  7.2 Pārējie vērtspapīri 337 157 −58
8 Valdības parāds euro 26 477 0
9 Pārējie aktīvi 219 543 13
Kopā aktīvi 3 330 487 17 164
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 093 085 −3 714
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 086 462 −13 143
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 739 999 −893
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 346 426 −12 275
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 36 25
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 151 278
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 270 176 29 280
  5.1 Saistības pret valdību 171 578 28 854
  5.2 Pārējās saistības 98 598 426
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 81 236 3 829
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 072 20
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8 622 549
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8 622 549
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 486 0
10 Pārējās saistības 203 439 64
11 Pārvērtēšanas konti 420 923 0
12 Kapitāls un rezerves 100 835 0
Kopā pasīvi 3 330 487 17 164
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem