Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 26 augusti 2016

30 augusti 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 26 augusti 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 272,5 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
25 augusti 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 10 miljoner USD 1 340 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 337,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 3,7 miljarder EUR till 1 093,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 28,9 miljarder EUR till 171,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 13,4 miljarder EUR till 180,3 miljarder EUR. Onsdagen den 24 augusti 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 41,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 42,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 346,4 miljarder EUR (jämfört med 358,7 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 12,6 miljarder EUR till 1 351,8 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 26 augusti 2016 Förändring jämfört med den 19 augusti 2016 – Köp Förändring jämfört med den 19 augusti 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 16,4 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,4 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 189,2 miljarder EUR +0,8 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 20,2 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 19,3 miljarder EUR +1,5 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 990,8 miljarder EUR +10,3 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 108,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,9 miljarder EUR till 740 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 413.141 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 310.056 1.185
  2.1 Fordringar på IMF 77.244 −1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 232.812 1.185
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.619 469
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.224 35
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.224 35
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 526.795 1.135
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 42.778 1.126
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 483.982 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 36 9
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 95.652 1.818
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.688.979 12.508
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.351.823 12.567
  7.2 Andra värdepapper 337.157 −58
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.477 0
9 Övriga tillgångar 219.543 13
Summa tillgångar 3.330.487 17.164
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.093.085 −3.714
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.086.462 −13.143
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 739.999 −893
  2.2 Inlåningsfacilitet 346.426 −12.275
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 36 25
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.151 278
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 270.176 29.280
  5.1 Offentliga sektorn 171.578 28.854
  5.2 Övriga skulder 98.598 426
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 81.236 3.829
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.072 20
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.622 549
  8.1 Inlåning och övriga skulder 8.622 549
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.486 0
10 Övriga skulder 203.439 64
11 Värderegleringskonton 420.923 0
12 Eget kapital 100.835 0
Summa skulder 3.330.487 17.164
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media