Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 26 augustus 2016

30 augustus 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 26 augustus 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,1 miljard naar EUR 272,5 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
25 augustus 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 10 miljoen USD 1.340 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 337,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 3,7 miljard naar EUR 1.093,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 28,9 miljard naar EUR 171,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 13,4 miljard naar EUR 180,3 miljard. Op woensdag 24 augustus 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 41,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 42,8 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 346,4 miljard was (vergeleken met EUR 358,7 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 12,6 miljard naar EUR 1.351,8 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 26 augustus 2016 Verschil t.o.v. 19 augustus 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 19 augustus 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 16,4 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,4 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 189,2 miljard +EUR 0,8 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 20,2 miljard +EUR 0,1 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 19,3 miljard +EUR 1,5 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 990,8 miljard +EUR 10,3 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 108,4 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,9 miljard naar EUR 740 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 413.141 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 310.056 1.185
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.244 −1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 232.812 1.185
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.619 469
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.224 35
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.224 35
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 526.795 1.135
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 42.778 1.126
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 483.982 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 36 9
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 95.652 1.818
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.688.979 12.508
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.351.823 12.567
  7.2 Overige waardepapieren 337.157 −58
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.477 0
9 Overige activa 219.543 13
Totaal activa 3.330.487 17.164
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.093.085 −3.714
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.086.462 −13.143
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 739.999 −893
  2.2 Depositofaciliteit 346.426 −12.275
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 36 25
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.151 278
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 270.176 29.280
  5.1 Overheid 171.578 28.854
  5.2 Overige verplichtingen 98.598 426
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 81.236 3.829
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.072 20
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.622 549
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.622 549
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.486 0
10 Overige passiva 203.439 64
11 Herwaarderingsrekeningen 420.923 0
12 Kapitaal en reserves 100.835 0
Totaal passiva 3.330.487 17.164
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media