SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. august 2016

30. august 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. august 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,1 mia. euro til 272,5 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
25. august 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 10 mio. USD 1.340 mio.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 337,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 3,7 mia. euro til 1.093,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 28,9 mia. euro til 171,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 13,4 mia. euro til 180,3 mia. euro. Onsdag den 24. august 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 41,7 mia. euro, og en ny på 42,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 346,4 mia. euro (mod 358,7 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 12,6 mia. euro til 1.351,8 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 26. august 2016 Ændring i forhold til 19. august 2016 – opkøb Ændring i forhold til 19. august 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 16,4 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,4 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 189,2 mia. euro +0,8 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 20,2 mia. euro +0,1 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 19,3 mia. euro +1,5 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 990,8 mia. euro +10,3 mia. euro -
Securities Markets Programme 108,4 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,9 mia. euro til 740 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 413.141 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 310.056 1.185
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.244 −1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 232.812 1.185
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.619 469
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.224 35
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.224 35
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 526.795 1.135
  5.1 Primære markedsoperationer 42.778 1.126
  5.2 Langfristede markedsoperationer 483.982 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 36 9
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 95.652 1.818
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.688.979 12.508
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.351.823 12.567
  7.2 Andre værdipapirer 337.157 −58
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.477 0
9 Andre aktiver 219.543 13
Aktiver i alt 3.330.487 17.164
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.093.085 −3.714
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.086.462 −13.143
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 739.999 −893
  2.2 Indlånsfacilitet 346.426 −12.275
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 36 25
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.151 278
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 270.176 29.280
  5.1 Offentlig forvaltning og service 171.578 28.854
  5.2 Andre forpligtelser 98.598 426
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 81.236 3.829
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.072 20
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.622 549
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.622 549
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.486 0
10 Andre forpligtelser 203.439 64
11 Revalueringskonti 420.923 0
12 Kapital og reserver 100.835 0
Passiver i alt 3.330.487 17.164
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt