Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 sierpnia 2016 roku

30 sierpnia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 26.08.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,1 mld EUR, do 272,5 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
25.08.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 10 mln USD 1340 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR, do 337,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 3,7 mld EUR, do 1093,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 28,9 mld EUR, do 171,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 13,4 mld EUR, do 180,3 mld EUR. W środę 24.08.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 41,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 42,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 346,4 mld EUR (wobec 358,7 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12,6 mld EUR, do 1351,8 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 26.08.2016 Różnica wobec 19.08.2016 – zakup Różnica wobec 19.08.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 16,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,4 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 189,2 mld EUR +0,8 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 20,2 mld EUR +0,1 mld EUR 0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 19,3 mld EUR +1,5 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 990,8 mld EUR +10,3 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 108,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 0,9 mld EUR, do 740 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 413.141 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 310.056 1.185
  2.1 Należności od MFW 77.244 −1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 232.812 1.185
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.619 469
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.224 35
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.224 35
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 526.795 1.135
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 42.778 1.126
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 483.982 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 36 9
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 95.652 1.818
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.688.979 12.508
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.351.823 12.567
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 337.157 −58
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.477 0
9 Pozostałe aktywa 219.543 13
Aktywa razem 3.330.487 17.164
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.093.085 −3.714
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.086.462 −13.143
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 739.999 −893
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 346.426 −12.275
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 36 25
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.151 278
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 270.176 29.280
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 171.578 28.854
  5.2 Pozostałe zobowiązania 98.598 426
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 81.236 3.829
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.072 20
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.622 549
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.622 549
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.486 0
10 Pozostałe pasywa 203.439 64
11 Różnice z wyceny 420.923 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.835 0
Pasywa razem 3.330.487 17.164
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami