Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. avgusta 2016

30. avgust 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26. avgusta 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 1,1 milijarde EUR na 272,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
25. avgust 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 10 mio USD 1.340 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 337,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 3,7 milijarde EUR na 1.093,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 28,9 milijarde EUR na 171,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 13,4 milijarde EUR na 180,3 milijarde EUR. V sredo, 24. avgusta 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 41,7 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 42,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 346,4 milijarde EUR (v primerjavi s 358,7 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12,6 milijarde EUR na 1.351,8 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 26. avgusta 2016 Razlika od 19. avgusta 2016 – kupljeno Razlika od 19. avgusta 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 16,4 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,4 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 189,2 milijarde EUR +0,8 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 20,2 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 19,3 milijarde EUR +1,5 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 990,8 milijarde EUR +10,3 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 108,4 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 0,9 milijarde EUR na 740 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 413.141 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 310.056 1.185
  2.1 Terjatve do MDS 77.244 −1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 232.812 1.185
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.619 469
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.224 35
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.224 35
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 526.795 1.135
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 42.778 1.126
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 483.982 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 36 9
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 95.652 1.818
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.688.979 12.508
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.351.823 12.567
  7.2 Drugi vrednostni papirji 337.157 −58
8 Javni dolg v eurih 26.477 0
9 Druga sredstva 219.543 13
Skupaj sredstva 3.330.487 17.164
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.093.085 −3.714
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.086.462 −13.143
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 739.999 −893
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 346.426 −12.275
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 36 25
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 4.151 278
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 270.176 29.280
  5.1 Sektor država 171.578 28.854
  5.2 Druge obveznosti 98.598 426
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 81.236 3.829
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.072 20
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.622 549
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 8.622 549
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.486 0
10 Druge obveznosti 203.439 64
11 Računi prevrednotenja 420.923 0
12 Kapital in rezerve 100.835 0
Skupaj obveznosti 3.330.487 17.164
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije