Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 juli 2015

28 juli 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 24 juli 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 262,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
23 juli 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 658 miljoner USD 358 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 360,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 1 052,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 45,9 miljarder EUR till 120,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 425,3 miljarder EUR. Onsdagen den 22 juli 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 75,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 75,2 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 117,1 miljarder EUR (jämfört med 118,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 9,5 miljarder EUR till 514,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 24 juli 2015 Förändring jämfört med den 17 juli 2015 – Köp Förändring jämfört med den 17 juli 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 22,5 miljarder EUR - - 0,3 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 101,7 miljarder EUR + 1,5 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 9,5 miljarder EUR + 0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 237,9 miljarder EUR + 10,3 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 132,3 miljarder EUR - - 2,1 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 27,9 miljarder EUR till 386,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 364.458 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 289.356 −1.292
  2.1 Fordringar på IMF 78.408 −2.050
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 210.948 758
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 40.013 −23
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.293 −18
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.293 −18
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 542.575 −170
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 75.150 −387
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 467.096 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 329 217
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 139.668 267
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 875.187 8.970
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 514.659 9.481
  7.2 Andra värdepapper 360.528 −511
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.173 −470
9 Övriga tillgångar 227.435 −1.077
Summa tillgångar 2.525.159 6.187
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.052.396 −65
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 503.815 −29.364
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 386.528 −27.902
  2.2 Inlåningsfacilitet 117.148 −1.440
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 139 −23
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.267 98
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 181.382 36.388
  5.1 Offentliga sektorn 120.320 45.911
  5.2 Övriga skulder 61.062 −9.522
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 37.962 −2.200
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.520 212
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.312 374
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.312 374
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.456 0
10 Övriga skulder 211.233 743
11 Värderegleringskonton 367.423 0
12 Eget kapital 98.393 0
Summa skulder 2.525.159 6.187
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media