Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. julija 2015

28. julij 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. julija 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 1,9 milijarde EUR na 262,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
23. julij 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 658 mio USD 358 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 360,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 1.052,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 45,9 milijarde EUR na 120,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 1,3 milijarde EUR na 425,3 milijarde EUR. V sredo, 22. julija 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 75,5 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 75,2 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 117,1 milijarde EUR (v primerjavi s 118,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 9,5 milijarde EUR na 514,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 24. julija 2015 Razlika od 17. julija 2015 – kupljeno Razlika od 17. julija 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 22,5 milijarde EUR - –0,3 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 101,7 milijarde EUR +1,5 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 9,5 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 237,9 milijarde EUR +10,3 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 132,3 milijarde EUR - –2,1 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 27,9 milijarde EUR na 386,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 364.458 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 289.356 −1.292
  2.1 Terjatve do MDS 78.408 −2.050
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 210.948 758
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 40.013 −23
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.293 −18
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.293 −18
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 542.575 −170
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 75.150 −387
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 467.096 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 329 217
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 139.668 267
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 875.187 8.970
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 514.659 9.481
  7.2 Drugi vrednostni papirji 360.528 −511
8 Dolg širše države v EUR 25.173 −470
9 Druga sredstva 227.435 −1.077
Skupaj sredstva 2.525.159 6.187
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.052.396 −65
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 503.815 −29.364
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 386.528 −27.902
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 117.148 −1.440
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 139 −23
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.267 98
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 181.382 36.388
  5.1 Širša država 120.320 45.911
  5.2 Druge obveznosti 61.062 −9.522
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 37.962 −2.200
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.520 212
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.312 374
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.312 374
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.456 0
10 Druge obveznosti 211.233 743
11 Računi prevrednotenja 367.423 0
12 Kapital in rezerve 98.393 0
Skupaj obveznosti 2.525.159 6.187
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije