Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 24 юли 2015 г.

28 юли 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 24 юли 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1,9 млрд. евро до 262,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
23 юли 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 658 млн. щатски долара 358 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 360,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,1 млрд. евро до 1052,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 45,9 млрд. евро до 120,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 1,3 млрд. евро до 425,3 млрд. евро. На 22 юли 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 75,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 75,2 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 117,1 млрд. евро (при 118,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 9,5 млрд. евро до 514,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 24 юли 2015 г. Разлика спрямо 17 юли 2015 г. – покупки Разлика спрямо 17 юли 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 22,5 млрд. евро - -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 101,7 млрд. евро +1,5 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 9,5 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 237,9 млрд. евро +10,3 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 132,3 млрд. евро - -2,1 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 27,9 млрд. евро до 386,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 364 458 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 289 356 −1 292
  2.1 Вземания от МВФ 78 408 −2 050
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 210 948 758
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 40 013 −23
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 293 −18
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 293 −18
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 542 575 −170
  5.1 Основни операции по рефинансиране 75 150 −387
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 467 096 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 329 217
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 139 668 267
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 875 187 8 970
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 514 659 9 481
  7.2 Други ценни книжа 360 528 −511
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 173 −470
9 Други активи 227 435 −1 077
Общо активи 2 525 159 6 187
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 052 396 −65
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 503 815 −29 364
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 386 528 −27 902
  2.2 Депозитно улеснение 117 148 −1 440
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 139 −23
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 267 98
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 181 382 36 388
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 120 320 45 911
  5.2 Други задължения 61 062 −9 522
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 37 962 −2 200
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 520 212
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 312 374
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 312 374
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 456 0
10 Други задължения 211 233 743
11 Сметки за преоценка 367 423 0
12 Капитал и резерви 98 393 0
Общо пасиви 2 525 159 6 187
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите