Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. červenci 2015

28. července 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. července 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 1,9 mld. EUR na 262,1 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
23. července 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 658 mil. USD 358 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 360,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,1 mld. EUR na 1 052,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 45,9 mld. EUR na 120,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 1,3 mld. EUR na 425,3 mld. EUR. Ve středu 22. července 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 75,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 75,2 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 117,1 mld. EUR (ve srovnání se 118,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 9,5 mld. EUR na 514,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 24. červenci 2015 Rozdíl v porovnání se 17. červencem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání se 17. červencem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 22,5 mld. EUR –0,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 101,7 mld. EUR +1,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 9,5 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 237,9 mld. EUR +10,3 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 132,3 mld. EUR –2,1 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 27,9 mld. EUR na 386,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 364 458 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 289 356 −1 292
  2.1 Pohledávky za MMF 78 408 −2 050
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 210 948 758
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 40 013 −23
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 293 −18
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 293 −18
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 542 575 −170
  5.1 Hlavní refinanční operace 75 150 −387
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 467 096 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 329 217
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 139 668 267
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 875 187 8 970
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 514 659 9 481
  7.2 Ostatní cenné papíry 360 528 −511
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 173 −470
9 Ostatní aktiva 227 435 −1 077
Aktiva celkem 2 525 159 6 187
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 052 396 −65
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 503 815 −29 364
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 386 528 −27 902
  2.2 Vkladová facilita 117 148 −1 440
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 139 −23
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 267 98
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 181 382 36 388
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 120 320 45 911
  5.2 Ostatní závazky 61 062 −9 522
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 37 962 −2 200
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 520 212
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 312 374
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 312 374
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 456 0
10 Ostatní pasiva 211 233 743
11 Účty přecenění 367 423 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 393 0
Pasiva celkem 2 525 159 6 187
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média