SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. juli 2015

28. juli 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. juli 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,9 mia. euro til 262,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
23. juli 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 658 mio. USD 358 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 360,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,1 mia. euro til 1.052,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 45,9 mia. euro til 120,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 1,3 mia. euro til 425,3 mia. euro. Onsdag den 22. juli 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 75,5 mia. euro, og en ny på 75,2 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i den foregående uge). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 117,1 mia. euro (mod 118,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 9,5 mia. euro til 514,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 24. juli 2015 Ændring i forhold til 17. juli 2015 – opkøb Ændring i forhold til 17. juli 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 22,5 mia. euro - -0,3 mia. euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,8 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 101,7 mia. euro +1,5 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 9,5 mia. euro +0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 237,9 mia. euro +10,3 mia. euro -
Securities Markets Programme 132,3 mia. euro - -2,1 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 27,9 mia. euro til 386,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 364.458 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 289.356 −1.292
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.408 −2.050
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 210.948 758
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 40.013 −23
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.293 −18
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.293 −18
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 542.575 −170
  5.1 Primære markedsoperationer 75.150 −387
  5.2 Langfristede markedsoperationer 467.096 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 329 217
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 139.668 267
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 875.187 8.970
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 514.659 9.481
  7.2 Andre værdipapirer 360.528 −511
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.173 −470
9 Andre aktiver 227.435 −1.077
Aktiver i alt 2.525.159 6.187
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.052.396 −65
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 503.815 −29.364
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 386.528 −27.902
  2.2 Indlånsfacilitet 117.148 −1.440
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 139 −23
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.267 98
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 181.382 36.388
  5.1 Offentlig forvaltning og service 120.320 45.911
  5.2 Andre forpligtelser 61.062 −9.522
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 37.962 −2.200
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.520 212
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.312 374
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.312 374
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.456 0
10 Andre forpligtelser 211.233 743
11 Revalueringskonti 367.423 0
12 Kapital og reserver 98.393 0
Passiver i alt 2.525.159 6.187
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt